Doelstellingen en werkwijze

Het Beraad van Kerken (kortweg BvK) is een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen in Zoetermeer. Vanuit de herkenning van de verbondenheid in het geloof in de levende God, probeert het BvK de deelnemende kerken te ondersteunen in hun rol naar de samenleving.

 

Daarbij vind het BvK het belangrijk de eigenheid van de deelnemende kerken te respecteren en te bewaren. In onderling overleg en samenwerking wil het BvK  komen tot een goede afstemming en communicatie. Door samen op te trekken probeert het BvK meer te zijn dan de som der delen.

 

Het beraad van kerken kent vier clusters die in een stuurgroep vertegenwoordigd zijn. Deze clusters zijn RoomsKatholiek, PKN, Gereformeerd/Reforamtorisch en Overige Kerken (waar bijvoorbeeld de Evangelische, Apostolische of Vrijzinnige kerk onder vallen).

Het Beraad van van Kerken komt 3 a 4 maal per jaar bij elkaar en bespreekt dan de actuele zaken en plannen van de aangesloten kerken. De stuurgroep bereid deze vergaderingen voor. Daarmee vormt de stuurgroep het dagelijks aanspreekpunt voor de aangesloten kerken. De voorzitter van de stuurgroep vertegenwoordigt de aangesloten kerken naar buiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overheid en pers.